Trzecia edycja programu Erasmus plus w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim po raz trzeci pozyskał fundusze na realizację projektu praktyk zagranicznych. Projekt zgłoszony przez naszą szkołę został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na 36 miejscu na ponad 1000 złożonych wniosków.

W ramach projektu Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2017/2018 grupy uczniów w zawodach technik informatyk i technik handlowiec wyjadą na zagraniczne staże.

Tegoroczny projekt nosi tytuł „Trzecia edycja programu Erasmus plus w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim – przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków” i daje szanse na pozyskanie dodatkowych, cennych kwalifikacji i umiejętności. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest także zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz rozwinięcie umiejętności językowych i poznanie kultury innych krajów. Odbycie praktyki zawodowej w innych krajach zwiększy również szanse uczestników projektu na polskim i europejskim rynku pracy.

Uczestnictwo młodzieży w projekcie jest bezpłatne. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym oraz materiały dydaktyczne na zajęcia, transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, organizację czasu wolnego, a przede wszystkim praktykę zawodową w zagranicznych przedsiębiorstwach. Na realizację projektu zaplanowany jest budżet
w wysokości 45 206 euro, finansowany z Funduszy Europejskich.

Koordynatorem projektu jest pani Jolanta Erasmus, która zajęła się realizacją tego zadania i przygotowała odpowiednią dokumentację. Jej praca i zaangażowanie zaowocowały bardzo wysoką pozycją projektu. Sukces tym bardziej cieszy, że z powiatu mieleckiego zostały zatwierdzone tylko dwa projekty.