Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu. Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia.
Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszej informacji (dla egzaminu w „nowej” i „starej” formule).Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Więcej informacji i wzory deklaracji dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6.%20Komunikat%20o%20egzaminie%20maturalnym%20w%20terminie%20poprawkowym%202020.pdf