Monografia

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp
II. Radomyśl Wielki – ośrodek szkolnictwa średniego
III. Historia szkoły
3.1 Zespół Szkół Rolniczych w Brniu – Filia w Radomyślu Wielkim
3.2 Zespół Szkół Rolniczych w Radomyślu Wielkim
3.3 Liceum Ogólnokształcące w Radomyślu Wielkim
3.4 Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim
IV. Nauczyciele i pracownicy szkoły
V. Absolwenci od 1977-2001r

Monografia opracowana została w roku szkolnym 2001/2002.
I. WSTĘP

Rok szkolny 2000/2001 to rok przełomowy dla szkolnictwa średniego gminy Radomyśl Wielki. W roku tym powstał jako jeden organizm Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim. W skład Zespołu weszły:
– Liceum Ogólnokształcące
– Liceum Zawodowe
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– Technikum Rolnicze dla Dorosłych

Był to rok integracji młodzieży różnych profili kształcenia.
W obecnym roku Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim postrzegany jest
w środowisku jako szkoła prężna, z pewnymi tradycjami uznaniem ze strony władz i lokalnego środowiska. Niniejsze opracowanie jest częścią pracy dyplomowej z przedmiotu marketing. Temat pracy – „Zastosowanie różnych form promocji Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim”.
Promotor pracy – mgr inż. Alina Kużdżał. Opracowanie to zostało sporządzone na podstawie kronik ZSR, LO, Zespołu Szkół, protokołów Rady Pedagogicznej obu szkół oraz wspomnień nauczycieli.
Zdaję sobie sprawę, że to opracowanie to tylko skrawek historii szkoły dla tych pracowników i absolwentów, którzy w swych sercach i umysłach zachowali o wiele więcej szczegółów. Jestem przekonany, że jest to pierwszy krok do opracowania publikacji książkowej dotyczącej historii szkoły.

Składam podziękowanie Dyrekcji Szkoły za udostępnienie materiałów
z posiedzeń Rady Pedagogicznej i kronik, wszystkim nauczycielom, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli mi w mojej pracy. Podziękowania składam również Pani W. Stopa , która pomogła mi w opracowaniu listy absolwentów, jednak nie mogę pominąć wkładu pracy Pani mgr inż. Aliny Kużdżał, która nie szczędziła swojego czasu i pomagała napisać niniejszą pracę.

Piotr Kafel
II. RADOMYŚL WIELKI – OŚRODEK SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO

Gmina i miasto Radomyśl Wielki jest położone w północno-wschodniej części Płaskowyżu Tarnowskiego. Radomyśl Wielki jako osada typu miejskiego powstała dosyć późno pod koniec XVI wieku (1581 -Mikołaj Firlej) Dwustuletni okres funkcjonowania miasteczka w czasach przedrozbiorowych pozwolił na wykształcenie wszystkich struktur administracji państwowej i kościelnej. W tym czasie rozwinęło się rzemiosło powstała parafia i działała szkoła. Radomyśl jako gmina o charakterze rolniczym stała się dla okolicy centrum handlowym
i kulturowym , a wzrost demograficzny przyczynił się do rozbudowy miasteczka . W drugiej połowie XIX wieku w Radomyślu działała szkoła, w której uczył tylko jeden nauczyciel – Jan Hampel, a nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym . Oprócz szkoły polskiej istniała szkoła żydowska , której utrzymane spoczywało na gminie żydowskiej . W 1975 roku teren gminy, w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski , Radomyśl Wielki przeszedł do województwa tarnowskiego. Z okresem tym związany jest rozwój szkolnictwa : powstają zbiorcze szkoły gminne . Siedzibą jednej z nich stał się Radomyśl Wielki, gdzie zaczęto dowozić młodzież ze szkół w Janowcu , Partyni i Dulczy Małej . Ze względu na rolniczy charakter gminy oraz wzrost liczby mieszkańców w 1977 r zrealizowano pomysł powstania w mieście , szkoły ponadpodstawowej. Od 1 września 1977r zaczęła istnieć szkoła o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Brniu , filia w Radomyślu Wielkim .
Aspiracje mieszkańców doprowadziły również do powstania w 1994 roku Liceum Ogólnokształcącego. Głównym inicjatorem założenia Liceum Ogólnokształcącego był ówczesny burmistrz mgr inż. Marek Chmiel we współpracy z kireownikiem Referatu Oświaty przy Urzędzie Miasta i Gminy, mgr inż. Edwardem Trybulcem. W pierwszych latach istnienia szkoła mieściła się w budynku szkoły podstawowej, a jej pierwszym dyrektorem został mgr Zygmunt Kotowski. Z chwilą przyjęcia szkół przez Starostwo Powiatowe w Mielcu powstał projekt utworzenia Zespołu Szkół i został on zrealizowany 1września 2000 roku. Szkoła znalazła swoją lokalizację przy ulicy Kościuszki 2. Jej dyrektorem została mgr Magdalena Juras.
III. HISTORIA SZKOŁY

„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”

3.1. Zespół Szkół Rolniczych w Brniu – filia w Radomyślu Wielkim.

Radomyśl Wielki jest miastem i jednocześnie siedzibą gminy, która ma charakter zdecydowanie rolniczy. Prężnie rozwijające się poszczególne działy rolnictwa zwłaszcza produkcja roślinna i zwierzęca stworzyły potrzebę powstania na terenie gminy szkoły rolniczej.
Staraniem mgra Jana Ziobronia – nauczyciela i aktywnego działacza na rzecz rozwoju miasta , powstała z dniem 1.IX.1977r. szkoła ponadpodstawowa pod nazwą Zespół Szkół Rolniczych w Brniu – filia
w Radomyślu Wielkim. Znaczący udział w utworzeniu szkoły miał ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Brniu inż. Alojzy Cieszkowski i jego
z-ca inż. Wojciech Różański. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 29 sierpnia 1977r. inż. A. Cieszkowski nadmienił, że: ” potrzeby kształcenia kadr są wysokie i uzyskanie kwalifikacji rolniczych należy umożliwić tym , co mają już gotowy warsztat pracy .”
W roku szkolnym 1977/78 zaczęto kształcenie w dwóch kierunkach; 2-letniej Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa i 3- letnim Technikum Rolniczym dla Dorosłych.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej podkreślono również: „że należy dbać o wysoki poziom kształcenia i postępować w myśl zasady trzeba nauczyć , nie tylko stwierdzić co umie”.
Zespół wychowawców opracował plan wychowawczy, w którym uwzględniono np. uroczyste obchody świąt i rocznic państwowych. Od pierwszych chwil istnienia szkoły młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły . Brała udział w opiniowaniu i przyznawaniu stypendiów, w różnych imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Zespół muzyczny GOK to uczniowie naszej szkoły – Giża Andrzej, Nowak Wiesław, Dereń Zbigniew. Młodzież chętnie korzystała z biblioteki szkolnej.
W pierwszym roku działalności w szkole pracowali:
1. mgr Jan Ziobroń – kierownik filii , nauczyciel wych. obywatelskiego
i przysposobienia do życia.
2. mgr Danuta Ziobroń – język polski
3. mgr Władysława Godek – matematyka
4. mgr Elżbieta Niedzielska – historia
5. inż. Mieczysław Stachowicz – chemia
6. mgr Rozalia Bober – biologia
7. mgr Ryszard Rogala – uprawa roślin, hodowla zwierząt
8. inż. Józef Rybiński – mechanizacja rolnictwa
9. Cecylia Szczurek – język polski
10. mgr Wanda Ganczarska – matematyka
11. mgr Zuzanna Szot – język rosyjski
12. mgr Zuzanna Dubiel – fizyka
13. Bronisław Idzik – PO , wych-fiz
14. inż. Stanisław Sztuka – mechanizacja rolnictwa

W następnym roku szkolnym otworzono jeszcze dwa kierunki kształcenia : 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności rolnik-ogrodnik i 3-letnie Średnie Studium Zawodowe.
Ten ostatni kierunek istniał krótko i kontynuowano do tego typu szkoły nabór tylko dwa lata. W drugim roku istnienia było już 9 oddziałów kształcących młodzież. Dbałość i zaangażowanie nauczycieli o poziom kształcenia zaowocowało udziałem młodzieży w olimpiadach wiedzy rolniczej i społeczno-politycznej z dość wysoką lokatą . Każda klasa miała ujednolicone stroje, młodzież szkolna była zobowiązana do noszenia tarcz . Dbano również o wysoki poziom kształcenia praktycznego. Praktyki zawodowe z ogrodnictwa odbywały się w Zakładzie Ogrodniczym w Przyborowie koło Dębicy, zajęcia praktyczne z gospodarstwa domowego w lokalu ” Praktyczna Pani” w Radomyślu Wielkim . Natomiast z produkcji zwierzęcej i roślinnej w Kombinacie Rolnym Iglopolu w Radomyślu Wielkim, oraz w gospodarstwach indywidualnych, a mechanizacja w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Radomyślu Wielkim. Młodzież od początku cyklu kształcenia stykała się z potencjalnymi miejscami pracy . Na zajęciach praktycznych z ogrodnictwa młodzież opiekowała się zielenią miejską .
Rok szkolny 1979/80 umocnił pozycję szkoły w środowisku choć nadal spotykano się z niechęcią. Wypuszczano pierwszych absolwentów Technikum dla Dorosłych , były to osoby które nie tylko zdobyły średnie wykształcenie,, ale i kwalifikacje rolnicze i maturę.
Należy podkreślić, że uczniowie Technikum to osoby w większości pełnoletnie ze świadomością celu chodzenia do szkoły. Średnia frekwencja w Technikum dla Dorosłych wahała się w granicach 90%. Prace dyplomowe pod fachowym okiem nauczycieli wzbogaciły szkołę w pomoce naukowe.
W tym okresie młodzież była bardzo zaangażowana w życie szkoły. Przedstawiciel młodzieży uczestniczył w Radach Pedagogicznych. Działały takie organizacje jak: PCK, ZSMP, Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań agrotechniczne i zootechniczne. W szkole wpajano szacunek do godła, barw narodowych. Młodzież brała udział w zbiórce opakowań szklanych na Dar Młodzieży, akcji skupu podręczników szkolnych, rywalizowała o najlepszego ucznia w zawodzie (w roku szkolnym 1979/80 tytuł ten przypadł uczennicom : Dubiel Ewie i Drąg Danucie ).
W następnych latach zmieniono profil kształcenia dalszych roczników młodzieży w Zasadniczej Szkole Rolniczej na ogólnorolniczy. W tej szkole podejmowały naukę dziewczęta. W tym okresie borykano się z dużymi trudnościami lokalowymi. Wynajmowano w różnych punktach miasta pomieszczenia , które adaptowano na sale lekcyjne. Z czasem sytuacja zaczęła się normalizować. Dyrekcja Szkoły wykupiła budynek przy ulicy Rynek 1, gdzie utworzono większość sal lekcyjnych. Rozrastająca się szkoła wkrótce i tu zaczęła odczuwać ciasnotę.
Rok szkolny 1982/83 przyniósł kolejne zmiany. Przekształcono szkoły Zasadnicze z 2-letnich na 3-letnie. Młodzież uczyła się w 10 oddziałach. W tym roku wprowadzono do programu historii i nauki o społeczeństwie – historię Radomyśla Wielkiego po 10 godzin w każdej klasie w celu poznania historii regionu , w którym się żyje. Zorganizowano klasopracownie, wyremontowano warsztaty szkolne. W klasach szkoły zawodowej wprowadzono zeszyty obserwacyjne uczniów, aby zwiększyć efekty wychowawcze. Na uwagę zasługuje fakt, że nasza młodzież znajdowała zatrudnienie nie tylko w rolnictwie np. około 25 uczniów podpisało umowy o pracę z Zakładem Oponiarskim Stomil Dębica .
Ogromnym sukcesem szkoły było zdobycie 7 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Poznaniu przez uczennicę Zasadniczej Szkoły Rolniczej – Elżbietę Kołek
Rok szkolny 83/84 to rok kontynuacji modelu kształcenia i wypracowanych form wychowawczych . Rok , w którym zwrócono baczniejszą uwagę na opiekę lekarską uczniów, remonty pomieszczeń lekcyjnych, zakup pomocy naukowych.
W następnym roku szkolnym młodzież uczyła się w 8 oddziałach .Funkcję kierownika filii od tego roku pełniła p. inż. Józefa Bogdan. Działały nadal prężnie; Samorząd Uczniowski pod opieką p. mgr inż.H. Smyk ZSMP- opieka p.mgr. W. Ganczarską, PCK- opieka p. mgr.D. Ziobroń ,Spółdzielnia Uczniowska „Mechanizator „- p. mgr inż. K.Sypek.
W planach wychowawczych uwzględniono takie treści jak: szacunek do symboli narodowych, poczucie godności, wzajemnego szacunku, dbałości o mienie szkolne, czystość w klasach. Rozwija się nadal samorządność uczniowska. Przewodniczący samorządu uczniowskiego na Radzie Pedagogicznej sami składali sprawozdanie z działalności organizacji. Niemałym trudem udało się Pani D. Ziobroń, (która zajmowała się biblioteką), zachęcać młodzież do czytania książek. Uczniowie klas zasadniczych czytali średnio w roku 12-15 książek na ucznia. Młodzież otrzymywała liczne wyróżnienia i uznanie WOPR za wdrożenia nowości w swoich gospodarstwach.
W latach 1985/86 z powodu wielu chętnych wznowiono jednorazowo nabór do Średniego Studium Zawodowego. Przyjmowano wówczas osoby pełnoletnie, które po 3 latach nauki otrzymywały świadectwo ukończenia szkoły, a nieliczni świadectwo dojrzałości.
Dużym powodzeniem cieszyło się nadal Technikum Rolnicze dla Dorosłych, do którego przyjmowani byli absolwenci zasadniczych szkół. Jednak osoby, które ukończyły szkoły zawodowe o innych kierunkach niż rolniczy, musiały zdawać egzaminy eksternistyczne z zakresu zasadniczej szkoły rolniczej z przedmiotów zawodowych. Fakt ten niewątpliwie podnosi prestiż szkoły dowodząc tym samym, że uczniowie naszej szkoły to nie przypadkowe osoby, lecz ludzie pragnący pogłębić swoją wiedzę. W roku tym utworzono zespół samokształceniowy przedmiotów zawodowych. Przewodniczącą zespołu została p.mgr inż.H.Smyk Organizacje szkolne w swojej działalności uwzględniły współpracę ze środowiskiem. Młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy „Co wiesz o sejmie”, 2 uczniów wyjechało na ferie zimowe na Węgry. Uczniowie pomagali w zbiorach płodów rolnych ludziom starszym. Zorganizowano akcje „Gospodarz szkoły”, spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Kontynuowano współpracę z WOPR poprzez udział uczniów i nauczycieli w pokazach i prelekcjach prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych.
Rok szkolny 1986/87 przyniósł poprawę warunków bazowych poprzez pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, doposażenie biblioteki w podręczniku. Dużą zaletą było wówczas to, że uczniowie praktycznie wszystkie podręczniki z przedmiotów zawodowych mogli wypożyczyć z biblioteki szkolnej. Szkoła otrzymała od władz gminy działkę doświadczalną.

W następnym roku w dalszym ciągu szkoła prowadzi 8 oddziałów. Położono większy nacisk na podnoszenie kultury osobistej uczniów. Organizowano wyjazdy do kina, teatru, opery i operetki.
Utworzono szkolne koło PTTK, koło LOP. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących utworzyli zespół samokształceniowy-przewodniczącą została p. mgr D. Ziobroń .
Szkoła nawiązała współpracę w sprawie praktyk uczniowskich z byłą NRD. Opiekę nad 50-ma uczniami z klas III ZSR i ZSMR, oraz II, III TR z ramienia szkoły sprawowali nauczyciele: J.Lasek, J.Rrzeszutek, D.Procki.
Młodzież brała udział w zawodach strzeleckich zajmując wysoką lokatę . Organizowano konkursy na najlepsza klasę . Nagrody w postaci bezpłatnych wycieczek dopingowały młodzież do nauki i pracy społecznej.Szkoła nadal współpracowała z WOPR. Uczniowie chętnie brali udział w organizowanych wycieczkach dydaktycznych np.: do Zakładu Ogrodniczego w Brzeznej k/ Nowego Sącza .
W niektórych latach otwierano po dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa, które później zmieniły nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku mechanik – operator pojazdów rolniczych. Jednym z wielu czynników, który ma wpływ na decyzję kształcenia się młodzieży w tym kierunku jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B i T oraz uprawnień kombajnisty .
Rok szkolny 1988/ 89 to istnienie 9 oddziałów kształcących młodzież. W tym roku prężniej niż poprzednio rozwijała się samorządność młodzieży. Został opracowany regulamin szkoły. Samorząd Uczniowski działał oprócz zarządu w 3 – osobowych komisjach:
– nauki
– kulturalno-oświatowej
– porządkowo-organizacyjnej

Samorząd został wyłoniony w drodze jawnych wyborów na walnym zebraniu wszystkich uczniów. Wszystkie sporne sprawy rozstrzygał Sąd Koleżeński.W ten sposób przygotowywano młodzież do rozsądnego korzystania z praw demokracji. Samorząd szkolny był współorganizatorem wycieczek turystycznych do Krakowa i Trójmiasta . Członkowie LOP czynnie wpływali na poprawę estetyki naszego miasta. Zorganizowano liczne wycieczki np.: do Ogrodu Botanicznego w Krakowie, która miała na celu zapoznanie uczniów z bogactwem i niepowtarzalnością świata, a pobyt w szkółce drzewek w Gaju, wyrobienie poczucia estetyki i chęci zmiany swojego otoczenia na piękniejsze. Aktywne pozostało również koło PTTK organizując liczne rajdy górskie.
W roku szkolnym 1989/90 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika filii. Pani inż. Józefa Bogdan odeszła na emeryturę. Funkcję tę przejęła mgr Magdalena Juras. W roku 1990 Rada Pedagogiczna podjęła pierwszą decyzję dotyczącą usamodzielnienia szkoły. Dokumenty w tej sprawie zostały przekazane drogą służbową do ZSR w Brniu. Dyrektor szkoły mgr inż. Czesław Kapuściak zobowiązał się nadać im dalszy bieg. Równocześnie z wnioskiem o stworzenie samodzielnej szkoły średniej wystąpiła Rada Gminy. Próby usamodzielnienia szkoły w tym roku jak również w następnym nie powiodły się. W roku 1990/91 rozpoczęto kształcenie w 4 -letnim Liceum Zawodowym o kierunku rolnik, specjalność wiejskie gospodarstwo domowe. W tym samym roku zakończono nabór do Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W roku 1991 władze gminy w Radomyślu Wielkim przekazały na rzecz szkoły budynek przy ulicy Kościuszki 2, gdzie dostosowano do potrzeb szkoły 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, bibliotekę, czytelnię, oraz pomieszczenie socjalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W roku tym w planie nauczania pojawił się przedmiot – religia.
W 1990/91r w I klasie LZ religii uczył cieszący się szacunkiem i dużym autorytetem ks. Prałat Kazimierz Zając. W klasach zawodowych i TR religii uczył ks. mgr Władysław Sipior .
Następny rok szkolny to utworzenie kolejnej klasy Liceum Zawodowego i kontynuacja starań Rady Pedagogicznej o usamodzielnieniu szkoły . Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zobowiązali się do poszukiwań nowych miejsc odbywania praktyk.
W roku szkolnym 1991/92 młodzież uczyła się w 10 oddziałach. Organizacje szkolne „wyszły” ze swoją działalnością na zewnątrz szkoły i pokazały się od najlepszej strony. LOP pod opieką p. mgr inż. Aliny Kużdżał zajmowało się klombami i plantami miejskimi. Zorganizowano kurs ekologiczny we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach. Organizowano prelekcje dla młodzieży pt. ” Rolnictwo ekologiczne”, „Strefy zagrożenia ekologicznego”. Samorząd Uczniowski pod opieką p. mgr Danuty Ziobroń zorganizował spotkanie z grupą młodzieży z Białorusi, oraz opiekował się grobami powstańców. Preferował aktywny wypoczynek poprzez liczne wycieczki, rozgrywki piłki nożnej, biegi. Zwycięzcy otrzymywali liczne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Rok szkolny 1992/93 to kontynuacja naboru do LZ, TR, ZSMR oraz pracy organizacji szkolnych. Samorząd Uczniowski pod opieką p. inż. D. Busia zorganizował szereg imprez kulturalno-rozrywkowych.
Uczniowie brali udział w adaptowaniu i zagospodarowaniu pracowni języka polskiego i matematyczno-fizycznej . LOP pod opieką p. mgr inż. K. Sypek dbał w dalszym ciągu o zieleń miejską. Opiekun mgr inż. K Sypek zaprojektowała nasadzenie krzewów ozdobnych w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy. W tym roku szkolnym udało się nawiązać kontakty ze sponsorami, a przez to uzyskać pomoc finansową dla szkoły. Główne poparcie finansowe uzyskano od Prezesa Banku Spółdzielczego – Hieronima Łowickiego, Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych – Mieczysława Stachowicza i kierownictwa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Mikowski-Krzystyniak . Dzięki ich pomocy szkoła zakupiła radiowęzeł. W tym roku szkolnym aktywnie współpracowali ze szkołą rodzice, pomagali w remontach. Byli obecni w szkole nie tylko jako goście, ale i współgospodarze, wymienić tu należy m.in. p. F. Jańca, p. K Nowaka, p. E. Żalę, p. E Poperę, p. K Stopę, p. J Trelę i p .L Dubiel.
Następny rok pracy szkoły to kontynuacja naboru, aktywizacja pracy szkoły i pozyskiwanie sponsorów. Szkoła zyskiwała coraz większe uznanie i poparcie środowiska. W 1994r wypuszczono pierwszych absolwentów Liceum Zawodowego. Obserwujemy też pierwsze sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim, uczennice – Paciorek Katarzyna. Dubiel Regina, Niewiadomska Beata zajęły II, III i IV miejsce w konkursie „BHP w rolnictwie” Otrzymały wartościowe nagrody rzeczowe. Uczniowie Popera Grzegorz, Krzyżowski Grzegorz, Dyjak Marcin, Kalita Krzysztof w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy zajęli I miejsce. W rejonowej olimpiadzie ekologicznej w Dębicy uczeń: Krzyżowski Grzegorz zajął III miejsce, w konkursie plastycznym na szczeblu województwa laureatem został Pawlina Piotr. Uczniowie kl. III LZ brali udział w olimpiadzie ekologicznej w Rzeszowie z bardzo dobrym wynikiem .

W 1996r szkoła uzyska w dzierżawę od Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji obiekty po byłym Igloopolu. Obiekt zaczęto przystosowywać do odbywania zajęć praktycznych.
Wyremontowano również, dzięki dużemu zaangażowaniu, p. mgr inż. E Stelmachowicza piwnice pod budynkiem szkoły. Urządzono tam klub pod nawą „Przystań” .
W 1997r powstał pierwszy informator o szkole i naborze na następny rok szkolny. Szkoła kształciła w tymże roku młodzież w 10 oddziałach. Samorząd Uczniowski pod opieką p. mgr E. Góral organizował liczne konkursy wiedzy ekologicznej, suchych bukietów, czytelnictwa prasy rolniczej, poezji religijnej. Samorząd zorganizował też spotkanie z rzeźbiarzem pochodzącym z naszej gminy p. Stanisławem Szęszołem i p. Ryszardem Majdańskim – poetą, lekarzem weterynarii. Zorganizowano również wyjazdy na basen i lodowisko. W tym roku wyremontowano budynek przy ulicy Rynek 1 i szkoła zyskała nowe pracownie: żywienia , gospodarki odzieżą.
Uczniowie szkoły nigdy nie byli obojętni na potrzeby własnego środowiska, o czym świadczy fakt zorganizowania imprezy wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Radomyśl Wielki.
W roku szkolnym 1998/99 młodzież uczyła się w 11 oddziałach; Liceum Zawodowego , Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Tech. Rolniczego dla Dorosłych (łącznie 282 uczniów). Uczniowie aktywnie pracowali w organizacjach szkolnych. Organizowali uroczystości szkolne uczestniczyli w licznych konkursach wewnątrzszkolnych np. poetyckim, przebierańców, najładniejszej „Marzanny”. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie brali udział w koncertach – ABC muzyki. Mieli także możliwość wyjazdu w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie opiekowali się grobami żołnierzy na cmentarzu komunalnym. Dbali także o planty miejskie. W tym roku przeprowadzono remont biblioteki, wzbogacono ją o nowe pozycje lektur .
W związku z reformą administracyjną kraju (w 1999 r.) filia znalazła się w woj. podkarpackim. W związku z tym faktem Rada Pedagogiczna w dniu 18 listopada 1998 r. podjęła uchwałę o podaniu informacji o istnieniu szkoły i kierunkach kształcenia do Sarostwa Powiatu w Mielcu, w celu uwzględnienia szkoły w budżecie na rok 1999 .
Postanowiono również wystosować pisma do Burmistrza i Starosty Powiatu Mieleckiego z prośbą o podjęcie kroków zmierzających do usamodzielnienia szkoły .
Rok szkolny 1998/99 nie przyniósł istotnych zmian organizacyjnych w pracy szkoły. Nadal prężnie działały organizacje szkolne. W marcu młodzież po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowała „Dni otwartych drzwi”. Szkoła w dniach 8-10 marca była licznie odwiedzana przez młodzież szkół podstawowych z okolicznych miejscowości. W trakcie roku szkolnego, udało zorganizować się p. H. Smyk „Zieloną Szkołę” w Jodłówce Tuchowskiej. Ten rok szkolny był ostatni, w którym szkoła była filią Zespołu Szkół Rolniczych w Brniu. Podjęte wcześniej starania o usamodzielnieniu szkoły zakończyły się w następnym roku sukcesem.

3.2. Zespół Szkół Rolniczych w Radomyślu Wielkim.

W dniu 12 lipca 1999 r. został powołany decyzją Starosty Powiatu Mieleckiego – Zespół Szkół Rolniczych w Radomyślu Wielkim jako samodzielna szkoła . Dyrektorem szkoły została mgr M. Juras. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10. 09. 1999 r. został zatwierdzony statut szkoły. Opracowany został również plan pracy szkoły i program wychowawczy . W październiku 1999 r. powstało koło Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego przewodniczącą została mgr inż. Krystyna Ziemba. Na posiedzeniu w dniu 4. 01. 2000r Rada Pedagogiczna zaakceptowała powstanie z dniem 1.09.2000r. Zespołu Szkół na bazie dotychczas istniejącego Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego.
Młodzież podobnie jak w latach poprzednich aktywnie pracowała w organizacjach szkolnych. Samorząd Szkolny na początku roku opracował regulamin szkolny. Organizował liczne imprezy szkolne. Uczeń kl. IV LZ Kieraś Marcin uczestniczył w Rzeszowskim Dniu Kultury Szkolnej. Wystąpił też w konkursie Piosenki Religijnej w Radomyślu Wlk. Z inicjatywy SU podjęto działanie uwieńczone wyjazdem do kina na film pt. „Pan Tadeusz”. Po raz pierwszy pojawiły się w szkole dwie gazety szkolne redagowane przez kl. III i kl. I LZ. Tradycyjnie SU kontynuował opiekę nad grobami żołnierzy na cmentarzu w Radomyślu Wlk.
Nauczyciele zachęcali uczniów do korzystania w czytelni z księgozbioru podręcznego podczas opracowywania referatów, notatek. Prowadzono również popularyzację czytelnictwa książek, prasy, zwłasza miesięcznika – „Top Agrar Polska” , „Bez granic” i innych. W bibliotece eksponowane były wystawy suchych bukietów, stroiki świąteczne. Uczennice M. Piotrowska i M. Szęszoł wzięły udział w konkursie – „Chronię środowisko naturalne” , zorganizowanym przez Starostę Powiatu Mieleckiego. Uczniowie należący do kółka recytatorskiego aktywnie włączali sięw akademie szkolne i wieczorki poetyckie. Niektórzy próbowali swych sił na konkursach poetyckich, które dawały im możliwość konfrontacji z uczniami z innych szkół Szczególnie aktywni byli : Ł. Rusinowski , R. Dudek , S. Kuk, A. Kapinos, M. Kieraś. Stypendium Prezasa Rady Ministrów otrzymała Monika Cymbor, absolwentka drugiej klasy Liceum Zawodowego. Zespół Szkół Rolniczych jako samodzielna jednostka pracowała tylko jeden rok do momentu powstania Zespołu Szkół w Radomyślu Wlk .

„Praca jedynie tworzy wszelką ludzką wartość”

3.3. Liceum Ogólnokształcące w Radomyślu Wielkim.

Sprawa utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Radomyślu Wielkim toczyła się od kilku lat, wywołując szereg kontrowersji wśród radnych jak i mieszkańców. 30 listopada 1993 r., sesja Rady Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września 1994 r., Liceum Ogólnokształcącego w Radomyślu Wielkim. Władze samorządowe przedstawiły projekt założenia LO, na bazie miejscowej Szkoły Podstawowej (Szkoła Podst. miała przeprowadzić się do nowego budynku przy ul. Klonowej 2). do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Tarnowie i otrzymały akceptację (decyzja nr.198/94)
Powstanie tej placówki było niewątpliwie dużym sukcesem władz samorządowych: Zarządu Miasta Rady Miejskiej oraz władz szkolnych. W skład grona pedagogicznego LO o profilu ogólnym z poszerzonym programem informatyki weszli:
mgr Zygmunt Kotowski – dyr. szkoły naucz. informatyki;
mgr Danuta Kalita – j. polski;
mgr inż. Wojciech Wolak – j. angielski ;
mgr Stanisław Tabor – geografia;
mgr Beata Kapinos – biologia ;
mgr Maria Kotowska – matematyka;
mgr Zuzanna Szot – j. rosyjski;
mgr inż. Edward Trybulec- chemia;
mgr Magdalena Juras – fizyka;
Janusz Miodunka – muzyka

W pierwszym roku nauki LO z 35 uczniów zapisanych na początku roku 34 otrzymało promocję do klasy drugiej. W trakcie roku szkolnego Kuratorium przeprowadziło badanie wyników nauczania z informatyki , które jak się okazało były wyższe od średniej wojewódzkiej Rada Pedagogiczna wyróżniła świadectwem z czerwonym paskiem uczennicę Annę Dereń. Wysokie wyniki w nauce uzyskały również w tej klasie Renata Syper i Barbara Mróz. Szkoła mogła również poszczycić się pierwszymi sukcesami w sporcie. W zawodach lekkoatletycznych szkół średnich LO w Radomyślu Wielkim sklasyfikowano na 4 pozycji na 17 startujących szkół. Szkołę reprezentowały Joanna Baran – najlepsza w udzielaniu pierwszej pomocy , Anna Posłuszna – wygrała bieg na 600 m i skok w dal, Magdalena Adamowicz – najlepsza na strzelnicy .
Następny rok szkolny nie przyniósł istotnych zmian pod względem rozbudowy bazy . W LO naukę podjęła kolejna 34 osobowa grupa uczniów. LO również w tym roku szkolnym odniosło sukcesy sportowe. W mistrzostwach wojewódzkich w lekkiej atletyce szkół ponadpodstawowych w biegu na 400 m. Anna Posłuszna zdobyła złoty medal . W skoku w dal druga była Barbara Słowik , a w biegach na 100 m. 4 miejsce zajęła uczennica Liceum Zawodowego Sabina Czapiga. Wszystkie te zawodniczki wyjechały na Mistrzostwa Polski Juniorów do Białegostoku.
Nie tylko na polu sportowym szkoła odniosła sukcesy. W lutym tego roku uczniowie wzięli udział w konkursie o tytuł „Najlepszego matematyka”. Wśród uczniów kl. I pierwsze miejsce zajęła Stanisława Midura, która zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, a z kl. II najlepsza była Anna Dereń.
Podsumowując rok szkolny 1995/96 Rada Pedagogiczna wyróżniła uczniów za najlepsze wyniki w nauce: Annę Dereń, Renatę Syper, Agnieszkę Gmyr, Andrzeja Rysia, a za wybitne osiągnięcia sportowe Annę Posłuszną, Barbarę Słowik.
Rok szkolny 1996/ 97 to prowadzenie już 3 oddziałów LO. Łącznie na początku roku szkolnego podjęło naukę – 89 uczniów. Na uwagę zasługuje fakt, że większość nauczycieli to nauczyciele uczący w innych szkołach mimo to świetnie sobie radzili z organizacją pracy . Uczniowie LO reprezentowali szkołę na zewnątrz w okolicznych akademiach, olimpiadach, konkursach oraz imprezach kulturalno – rozrywkowych. Prężnie działał Samorząd Uczniowski. Mimo zbyt małej sali gimnastycznej młodzież odnosiła znaczne sukcesy sportowe. W wojewódzkich zawodach „Sprawnie jak żołnierze” uczennice z LO zajęły wysokie V miejsce. Zawodnicy z LO w wojewódzkim marszobiegu na orientację zajęli 8 miejsce (na 44 startujące zespoły). Uczeń T . Schab zdobył 8 lokatę w Turnieju wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim .
W ciągu roku szkolnego zorganizowano wiele imprez dla całej młodzieży. Rada Pedagogiczna nagrodziła książkami najlepszych uczniów w nauce : Annę Dereń , Renatę Syper i Agnieszkę Gmyr .
W kolejnym roku szkolnym u steru władzy szkolnej stanął mgr Zbigniew Żola i to na nim spoczął ciężar przygotowania pierwszej matury. W tym roku mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza przebiegała bardzo prężnie. Jak co roku przeanalizowano sytuację zdrowotną uczniów. Wystąpiono do opieki społecznej w sprawie zapomóg dla uczniów. Uczniowie kl. I i II brali udział w zajęciach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno – Terapeutyczną w Tarnowie. Uczennica Anna Dereń otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Młodzież podobnie jak w ubiegłych latach aktywnie uczestniczyła w takich imprezach jak:
– Młodzieżowe Forum Ekologiczne
– Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
– Zawody sportowe

Poprawiły się warunki lokalowe szkoły m.in. adoptowano pomieszczenia po bibliotece na pokój nauczycielski, urządzono magazynek sportowy, świetlicę szkolną, powiększono księgozbiór biblioteki, zakupiono sprzęt audiowizualny. Najlepsi uczniowie wyróżnieni przez Radę Pedagogiczną to: Łukasz Ogorzałek, Agata Grzech, Joanna Czernikowska, Elżbieta Tuchowska, Agnieszka Maliszewska , Stanisława Midura .
Szkoła mogła również liczyć na dużą pomoc rodziców, którzy zorganizowali półmetek, studniówkę, pożegnanie klas maturalnych.
Rok szkolny 1998/99 to już 4 klasy LO (113 uczniów – stan 1.09). W listopadzie 1998, odbyła się wizytacja przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Tarnowie p. Zofii Socha. Wysoko oceniła ona pracę Dyrektora Szkoły i Grona Pedagogicznego i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w pracy szkoły i w dokumentacji szkolnej. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w szkolnych imprezach kulturalnych np. spektakl „Moralność Pani Dulskiej”.
Uczennica Stanisława Midura wzięła udział w olimpiadzie j.rosyjskiego.
W tym roku szkolnym rozpoczął zajęcia chór szkolny. Młodzież liceum brała udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej.
W styczniu 1999 roku odbył się po raz pierwszy w Radomyślu Wielkim.
VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego inicjatorem byli uczniowie LO. Komitet organizacyjny zebrał 8315,61zł.
Młodzież LO brała udział w zorganizowanym dn. 5 maja 1999 r. w Tarnowie „Dniu Europy”. W całodziennym programie przewidziano m.in. test oraz publiczny egzamin dotyczący „Unii Europejskiej”. Cała drużyna zakwalifikowała się do finału. Wygrał co prawda zespół z Tarnowa, ale kolejne (II, III i dwa równorzędne IV) zajęli: Katarzyna Dereń, Paulina Stopa, Łukasz Ogorzałek i Łukasz Stopa. Zespół przygotował się do konkursu pod kierunkiem Pani mgr Zuzanny Szot. W Konkursie Matematycznym klas drugich na szczeblu powiatowym uczennica Katarzyna Dereń zajeła piąte miejsce, a Marek Dereń i Paulina Stopa równorzędne szóste. Katarzyna Dereń zakwalifikowała się do szczebla wojewódzkiego i tam zdobyła wyróżnienie.
Uczeń Marek Dereń otrzymał stypendium Rady Ministrów za bardzo wysoką średnią i prace społeczną na rzecz szkoły.
W lutym 1999 r. pojawiły się już pierwsze sygnały dotyczące połączenia dwu szkół średnich na terenie gminy w związku ze zmianami zachodzącymi w oświacie. Radni powiatowi obecni na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11.02.99r. poinformowali, że istnieje wstępna propozycja co do siedziby szkoły, która w następnym roku przeniesie się do budynku gimnazjum.
W dalszych planach jest, aby LO zajmowało budynek przy Kościuszki 2.
Rada Pedagogiczna na konferencji w dn.22.06.99r. wyróżniła uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce Marka Derenia , Katarzynę Dereń, Paulinę Stopa, Łukasza Ogorzałka, Agatę Grzech, Joannę Czernikowską , Martę Kozak , Annę Jołda, Marka Fludra.
W roku szkolnym 1999/2000 kontynuowano pracę LO w 4 oddziałach. Wejście w życie reformy szkolnictwa ponadpodstawowego postawiło istnienie LO w niekorzystnym świetle. Na posiedzeniu w dniu 5.01.2000r. Rada Pedagogiczna zapoznała się z projektem statutu szkół średnich tworzonych w Radomyślu Wielkim nie wnosząc większych poprawek, jednak wniosek o wyrażenie zgody na powołanie Zespołu Szkół Średnich przegłosowano negatywnie.
Uczniowie tak jak w poprzednich latach aktywnie uczestniczyli w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych zajmując wysokie lokaty na forum gminy i województwa.
Uczennica Katarzyna Dereń w tym roku szkolnym otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Dotychczasowy zamiar połączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołem Szkół Rolniczych stał się faktem i z dniem 1 września 2000r. zaistniała nowa placówka -Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim z siedzibą przy ulicy Kościuszki 2. W wyniku konkursu stanowisko Dyrektora Szkoły objęła mgr Magdalena Juras.

„Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła”

3.4. Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim.

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim powstał z połączenia istniejących dotychczas dwóch jednostek : Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego.
Zespół zaczął funkcjonować od 1 września 2000 r.
W skład zespołu weszły:
4 oddziały Liceum Zawodowego – 131 uczniów
4 oddziały Liceum Ogólnokształcącego 119 uczniów
2 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 47 uczniów
3 oddziały Technikum Rolniczego dla Dorosłych – 57 uczniów

Łącznie 1 września uczniów rozpoczęło naukę 354 uczniów w wyremontowanym budynku przy ul. Kościuszki 2. W czasie przerwy wakacyjnej wyremontowano i przystosowano dla potrzeb szkoły pomieszczenia po Zespole Szkół Rolniczych i Gminnym Ośrodku Kultury. Powstało 10 klasopracowni w tym pracownia informatyki, nowy pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenie socjalne. Szkoła w środowisku, z racji koloru elewacji zyskała przydomek „Zielona Szkoła”. Plan rozwoju szkoły przewiduje w miarę pozyskania środków finansowych przystosowanie sali widowiskowej na salę gimnastyczną, oraz wykończenie drugiej części budynku szkolnego (obecnie stan surowy ) .
W obecnym roku przeprowadzono również remont 3 klasopracowni i zagospodarowano otoczenie szkoły. Powstał parking, ogrodzenie i boisko do siatkówki. Zespół Szkół wyposażony jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Klasopracownia informatyki posiada najnowsze oprogramowanie komputerów z dostępem do internetu. Szkoła ma dość dobrze wyposażoną bibliotekę, oraz czytelnię (ok. 4466 woluminów – dane z 2001 r.) Rok szkolny 2000/2001 zakończył się sukcesem absolwentek klasy trzeciej LO – Katarzyny Dereń i trzeciej LZ – Moniki Cymbor, które za najlepsze w szkole wyniki w nauce zostały wyróżnione, po raz kolejny, Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Szkoła posiada swój statut z załącznikami regulaminów funkcjonowania szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, plan rozwoju .
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim jako szkoła działająca w środowi-sku lokalnym stawia sobie za cel wychowanie dobrego człowieka, przestrzegającego praw naturalnych i stanowionych, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku, przygotowanie człowieka do wykonywania wyuczonego zawodu w środowisku oraz swobodnie poruszającego się na rynku pracy w jednoczącej się w Europie.
Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani mgr Magdalena Juras. W roku szkolnym 2001/2002 w skład Grona Pedagogicznego wchodzą :

mgr inż. Stanisław Pryga – z-ca dyrektora , nauczyciel informatyki
mgr inż. Krzysztof Cichoń – przedmioty zawodowe , nauka jazdy.
mgr Zbigniew Konopka- chemia
mgr Wiesław Drygaś – język angielski
mgr Edyta Góral – język polski
mgr inż. Alina Kużdżał – przedmioty zawodowe
mgr inż. Marek Lasek – przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
dr Maria Przybyszewska – historia ,wos
mgr inż. H. Smyk – przedmioty zawodowe
mgr ks. Piotr Matłok – religia
Agnieszka Ryba – język angielski
mgr inż. Krystyna Sypek – biologia, przedmioty zawodowe
mgr Zuzanna Szot – język rosyjski
mgr Kunegunda Wolińska – język polski
Krzysztof Woliński -nauczyciel praktycznej nauki zawodu
mgr Stanisława Żmuda – fizyka, matematyka
mgr Zbigniew Żola – wychowanie fizyczne

Personel szkoły :

Zofia Dereń – główna księgowa
mgr Agnieszka Koczwara – starszy referent do spraw księgowości
Wiesława Stopa – sekretarz szkoły
Alicja Szot – specjalista do spraw kadr
Halina Grzanka – sprzątaczka
Kazimiera Świąder – sprzątaczka
Jan Wolanin – palacz c.o. i konserwator urządzeń.

W Zespole Szkół aktywnie działa Samorząd Uczniowski pod bacznym okiem mgr E. Góral, Kółko Ekologiczne – opiekun mgr inż. K. Sypek, Klub ,,Europka” – opiekun mgr Z. Szot.
Młodzież aktywnie działa w w/w organizacjach czując się prawdziwym gospodarzem szkoły. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem corocznie takich uroczystości jak: ,,Dzień Edukacji Narodowej”, ,,Rocznicy Odzyskania Niepodległości”, ,,Święto Konstytucji 3-go Maja”, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Samorządy klasowe organizują liczne wycieczki i rajdy, corocznie przyjmują nowych kolegów w tzw. ,,otrzęsinach”. W życie szkoły wplotły się takie imprezy jak: półmetek kl. III i studniówka kl. IV. Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w seansach kinowych , teatralnych , włącza się do różnych akcji na rzecz środowiska np. Góra Grosza, Akcja Mikołajkowa, W.O.Ś.P. , co roku każda klasa bierze udział w prezentacjach promując swoją klasę.
W dniu 18.XII.2000r. nastąpiło otwarcie sklepiku szkolnego. Było to wśród uczniów długo oczekiwane wydarzenie. Z zysku wypracowanego przez sklepik w roku szkolnym 2000/2001zakupiony został wysokiej klasy aparat fotograficzny, który obecnie służy wszystkim uczniom. Wychowankowie naszej szkoły byli niezwykle zainteresowani tematyką integracji europejskiej, często brali udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej i odnosili sukcesy dlatego też wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom powstał klub ,,Europka”. Gromadzi on i przekazuje młodzieży w przystępny sposób wiedzę o integracji. Celem klubu jest propagowanie w śród młodzieży jak najszerszej informacji na temat Europy , rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, bezpieczeństwo, instytucjach europejskich , integracji europejskiej.
Młodzież z LZ i TR uczestniczy w licznych wycieczkach dydaktycznych z przedmiotów zawodowych wzbogacając swoją wiedzę teoretyczną .Uczniowie ostatnich klas zdobywają kwalifikacje rolnicze broniąc pracy dyplomowej lub podczas egzaminu praktycznego .
Organizowane są różne konkursy , olimpiady , turnieje.
Do sukcesów szkoły można zaliczyć:
Rok szkolny 2000/2001
-VII miejsce na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych Ucznia TR-Piotra Kościelnego,
-VIII miejsce Katarzyna Dereń w finale etapu diecezjalnego XI Olimpiady Wiedzy Religijnej,
-II miejsce w Internetowym konkursie ekologicznym MultiPyt kategoria OPEN Zespołu Eko – Radomyślanie z LO (Marek Dereń Katarzyna Dereń, Paulina Stopa).
– II miejsce w konkursie „Autobus Europejski” zorganizowanym przez Region. Centrum Inform. Europ. i Starostwo Powiatowe w Mielcu (Katarzyna Dereń, Paulina Stopa, Marek Dereń, Monika Miazga),
– udział w etapie okręgowym w Czudcu V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Katarzyna Dereń, Paulina Stopa),
– udział w etapie okręgowym w Rzeszowie w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Europie (Katarzyna Dereń, Łukasz Ogorzałek, Paulina Stopa),
– udział w Igrzyskach Wiedzy organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Katarzyna Dereń, Marek Dereń),
– udział w eliminacjach powiatowych Olimpiady Wiedzy o AIDS (Otylia Stopa, Justyna Kosla, Beata Pleban, Mateusz Czepiel, Elżbieta Schab).
– udział w konkursie miedzyszkolnym Wiedzy o Antyku w Tarnowie (Anna Machnik, Damian Mikołajczyk, Otylia Stopa, Krzysztof Wolak),
– udział w Konkursie Parlamentaryzm w Polsce w Rzeszowie ( Łukasz Ogorzałek, Łukasz Strawa, Ewa Stopa, Łukasz Stopa, )
– udział w Konkursie Matematycznym klas drugich w Mielcu ( Joanna Cygan, Katarzyna Stopa),
– udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o BHP ( Monika Cymbor),
– udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich (Marcin Batko, Monika Szęszoł, Sylwia Kuk, Justyna Ryś, Renata Dudek).

W roku szkolnym 2001/2002
– III miejsce w Powiatowek Licencjadzie w Koszykówce Kobiet (Małgorzata Wolak , Maria Idzik, Lucyna Bugaj, Justyna Ryś, Aleksandra Szumna, Monika Cymbor, Renata Dudek, Elżbieta Barłóg, Renata Dereń , Marzena Siembab),
– Udział w konkursie „Ozdoby Choinkowe i Stroiki świąteczne (III miejsce na szczeblu gminnym; Jolanta Tomala, Małgorzata Popera).
W tym roku szkolnym duża grupa młodzieży uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do Wiednia i Pragi.
W roku szkolnym 2002/2003 Zespół Szkół proponuje dla przyszłych absolwentów Gimnazjum następujące kierunki kształcenia:
Liceum Ogolnokształcące 3-letnie
– matematyczno-przyrodnicze
– humanistyczno-językowe

Liceum Profilowane 3 -letnie
-profil administracyjno-usługowy
-profil agroturystyczny

Szkoła zawodowa -2-letnia w zawodach;
fryzjer , rzeźnik – wędliniarz, rolnik, operator maszyn i pojazdów rolniczych

IV. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

„Są takie wartości dla których warto życie poświęcić”

Zasadniczym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie każdej szkoły jest odpowiednia kadra nauczycielska. Wysokie wymagania merytoryczne oraz pedagogiczne stawiane nauczycielom sprawiły, że jednym z głównych atutów Zespołu Szkół są pracownicy dydaktyczni, którzy w 99% posiadają ukończone studia wyższe. Systematycznie podejmują dalsze formy doskonalenia na stu-diach podyplomowych, seminariach, warsztatach dydaktycznych, kursach, konferencjach krajowych i zagranicznych wzbogacając swój warsztat pracy o nowe treści programowe i formy pracy.
Studia podyplomowe uprawniające do nauczania drugiego przedmiotu lub pogłębiające wiedzę z przedmiotu nauczanego ukończyli:
mgr M. Juras
mgr inż. H. Smyk
mgr inż. K. Ziemba
mgr inż. A. Kużdżał
mgr E. Góral
mgr Z. Żola

W obecnym roku szkolnym studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie podjęła mgr inż. K. Ziemba , mgr W. Drygaś – studiuje język angielski jako drugi przedmiot nauczania, mgr inż. K. Cichoń podjął studia podyplomowe z wychowania fizycznego.

Spis nauczycieli od 1977 do 2000 r.

1. Aleksiński Stefan – przedm. zawod.
2. mgr Bańko Małgorzata – chemia
3. lek. Wet.Bober Benedykt – przedm. zawod.
4. mgr Bober Rozalia – biologia
5. Bochnacki Michał – nauka jazdy
6. inż. Bogdan Józefa – przedm. zawod.
7. ks. mgr Bojdo Ryszard – religia
8. mgr inż. Brzęczek Józef – fizyka
9. mgr Bukała Wanda – chemia
10. mgr Bury Kazimierz – informatyka
11. inż. Buś Dariusz – przedm. zawod.
12. mgr inż. Cichoń Krzysztof – przedm. zawod.
13. mgr Cichoń Marzena – geografia
14. ks. mgr Cygan Bogusław – religia
15. inż. Dańczak Seweryn – zaj. prakt.
16. Dernoga Agnieszka – zaj. prakt.
17. mgr Drygaś Wiesław – j. angielski
18. inż. Dubiel Józef – zaj. prakt.
19. mgr Dubiel Zuzanna – fizyka
20. mgr Dykas Maria – j. polski
21. mgr inż. Dziedzic Marek – przedm. zawod.
22. mgr Ganczarska Wanda – matematyka
23. mgr Giża Eugenia – historia
24. ks. mgr Głód Piotr – religia
25. mgr Godek Władysława – matematyka
26. mgr Góral Edyta – j. polski
27. mgr Góral Joanna – j. polski
28. mgr Gwóźdź Genowefa – matematyka
29. Idzik Bronisław – PO i wych -fiz.
30. mgr Jagoda Leszek – j. angielski
31. mgr Juras Magdalena – fizyka
32. Juras Roman – przedm. zawod.
33. mgr Kalita Danuta – j. polski
34. mgr Kapinos Beata – biologia
35. mgr Kieraś Gertruda – matematyka
36. mgr Konopka Zbigniew – chemia
37. mgr Kotowska Maria – matematyka
38. mgr Kotowski Zygmunt – informatyka
39. Kowalczuk Anna – zaj. prakt. gospod. domowe.
40. mgr inż. Kużdżał Alina – przedm. zawod.
41. Kużdżał Franciszek – nauka jazdy
42. mgr inż. Lasek Janusz – przedm. zawod.
43. mgr inż. Lasek Marek – PO i przedm. zawod.
44. mgr Łępa Barbara – język polski
45. Macander Wiesława – wych. fiz
46. mgr inż. Magda Jan – zaj. prakt.
47. lek wet.. Majdański Ryszard – przedm. zawod.
48. Maksoń Tadeusz – zaj. prakt.
49. ks. mgr Matłok Piotr – religia
50. mgr Masłyk Piotr – muzyka
51. Maziarz Czesław – zaj. prakt.
52. Miodunka Janusz – muzyka
53. mgr Mleczak Jan – historia
54. mgr Mleczko Krystyna – j. polski
55. Moskal Zbigniew – wych. fiz.
56. mgr Niedbałowski Dariusz – wos i PO
57. mgr Niedzielska Elżbieta – historia
58. ks. mgr Nowak Grzegorz – religia
59. mgr Oskroba Krystyna – j. angielski
60. mgr Palion Jolanta – j. angielski
61. inż. Procki Dariusz – przedm. zawod.
62. mgr Pryga Genowefa – historia
63. mgr inż. Pryga Stanisław – informatyka
64. dr Przybyszewska Maria – historia
65. dr Przybyszewski Andrzej – historia
66. Ratusińska Marzena – wych. fiz.
67. mgr Rogala Ryszard – przedm. zawod.
68. Ryba Agnieszka – j. angielski
69. inż. Rybiński Józef – przedm. zawod.
70. Rzeszutek Jan – zaj. prakt.
71. ks. mgr Sipior Władysław – religia
72. mgr inż. Smyk Bolesław – chemia , przed. zawod.
73. mgr inż. Smyk Halina – przedm. zawod.
74. mgr inż. Stachowicz Mieczysław – przed. zawod.
75. mgr inż. Stelmachowicz Edward – przed. zawod.
76. mgr Stopa Danuta – j. polski
77. Stopa Wiesława – wos i bhp
78. mgr inż. Sypek Krystyna – biologia i przed. zawod.
79. mgr Szczurek Andrzej – PO
80. Szczurek Cecylia – j. polski
81. ks. mgr Szewczyk Paweł – religia
82. mgr Szot Zuzanna – j. rosyjski
83. inż. Sztuka Stanisław – mechanizacja rolnictwa
84. mgr Tabor Stanisław – geografia
85. mgr inż. Trybulec Edward – chemia, fizyka
86. mgr Weryński Ireneusz – informatyka
87. mgr Wilk Ewa – j. angielski
88. mgr Winkler Ryszard – historia
89. mgr inż. Wolak Wojciech – j. angielski
90. mgr Wolińska Kunegunda – j. polski
91. mgr Wolińska Michalina – wych. fiz.
92. mgr Wolińska Zofia – fizyka
93. mgr Woliński Adam – j. polski
94. Woliński Krzysztof – zaj. prakt.
95. ks. prał. Zając Kazimierz – religia
96. mgr inż. Ziemba Krystyna – przed. zawod.
97. mgr Ziobroń Danuta – j. polski
98. mgr Ziobroń Jan – wych. obywat.
99. mgr Żmuda Stanisław – matematyka
100. mgr Zbigniew Żola – wych. fiz.

Kadra kierownicza:

ZSR 1 mgr Ziobroń Jan 1977- 1980
2 mgr Ziobroń Danuta 1980- 1984
3 inż. Bogdan Józefa 1984-1989
4 mgr Juras Magdalena 1989- 2000
LO 1 mgr Kotowski Zygmunt 1994- 1996
2 mgr Żola Zbigniew 1997- 2000
ZS 1 mgr Juras Magdalena 2000 – do chwili obecnej

Administracja i obsługa szkoły :

1 Dereń Zofia – główny księgowy
2 Grzanka Halina -sprzątaczka
3 Jankowska Małgorzata – bibliotekarka
4 mgr Koczwara Agnieszka – st. referent d/s. księgowości
5 Kośla Wiesława – sprzątaczka
6 Król Jadwiga – bibliotekarka
7 Król Janina – sprzątaczka
8 Pietrzykowska Anna – sekretarka
9 Stopa Wiesława – sekretarz szkoły
10 Szot Alicja – spec. d/s. kadrowych
11 Świąder Kazimiera – sprzątaczka
12 Wolanin Jan – palacz c.o i konserwator

V. ABSOLWENCI

„Choć w wszędzie rozproszeni w kraju i za krajem. Pamiętajmy na związki łączące nas wzajem.”

Od pierwszych chwil istnienia szkoła rolnicza borykała się nie tylko z trudnościami lokalowymi, ale również z akceptacją środowiska lokalnego. Być może dlatego, że wychowywała i kształciła młodzież, zwłaszcza w szkołach zasadniczych, trudną i często znajdującą się pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub kuratora sądowego. Było to tym bardziej nie zrozumiałe, iż młodzież ta pochodziła w większości z terenu miasta i gminy Radomyśl Wielki i uczęszczała wcześniej do tutejszych szkół podstawowych, a więc była to ” nasza ” młodzież. Tym bardziej powinno wszystkim zależeć na tym aby się nią zająć i dać jej jeszcze jedną szansę. W szkole rolniczej dano jej tą właśnie szansę. To tutaj każdy młody człowiek mógł zacząć ” swoje życie od nowa ” nikogo nie przekreślano. Każdy mógł odnaleźć swój talent „to coś co potrafi robić najlepiej”.
Po ukończeniu szkoły zasadniczej uczniowie mogli kontynuować naukę w Technikum Rolniczym wśród tych samych przyjaźnie nastawionych nauczycieli. Zdobywali nie tylko zawód, ale i prawo jazdy oraz dodatkowe uprawnienia. Absolwenci Liceum Zawodowego zdobywają kwalifikacje rolnicze tak potrzebne po wejściu Polski do UE, jak również umiejętność przyrządzania posiłków ,szycia i organizowania przyjęć. Potrafią pracować z komputerem ,znają zasady zakładania i funkcjonowania firmy. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród absolwentów szkoły znajdują się: księża, siostry zakonne i brat zakonny, pielęgniarki, położne, nauczyciele, policjanci, pracownicy UMiG, opieki społecznej, banku, lokalni biznesmeni.
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego podejmują dalszą naukę, studia i zdobywają kwalifikacje zawodowe.