DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZS Radomyśl Wielki.

 • Data publikacji strony internetowej 1.12.2017r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst.
 • Pliki wideo nie są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2022r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Anna Brożyna
 • E-mail: sekretariat@zsradomysl.pl
 • Telefon: 146819683

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu  w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu    2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
 • Adres: ul. Kościuszki 2, 39-310 Radomyśl Wielki
 • E-mail: sekretariat@zsradomysl.pl
 • Telefon: 146819683

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim mieści się przy ul. Kościuszki 2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Firleja. Do wejścia wchodzi się od strony parkingu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze drugie wejście od ul. Firleja oraz od ul. Kościuszki. W budynku na każdym poziomie (parter, piętro,) znajduje się korytarz. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. W budynku nie ma windy ani platform do transportu wózka inwalidzkiego.