BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Informacja dla rodziców i uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

 Na terenie szkoły obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa, które dotyczą: nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców:

Bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

 • częste mycie rąk,
 • dezynfekowanie rąk przed wejściem do szkoły (w wyznaczonych miejscach),
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust przez nauczycieli i uczniów (maseczką lub przyłbicą) poza salą lekcyjną (korytarze szkolne, hol, szatnie przy sali gimnastycznej),
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
 • regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.
 1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

 2. Zostają uruchomione TRZY wejścia/wyjścia do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji (I. od ul. Kościuszki/ II. od parkingu/ III. w kierunku sali gimnastycznej i sali nr 11).

 3. Uczniowie przychodzą do szkoły w grupach:

 • 700 – 745 – uczniowie dojeżdżający spoza Radomyśla Wielkiego

 • 745 – 800 – uczniowie mieszkający w Radomyślu Wielkim

 1. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 2. Po wejściu do szkoły uczniowie czekają na rozpoczęcie zajęć przy klasach, w których mają zajęcia (zgodnie z planem nauczania).

 3. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.

 4. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.

 5. Szatnie uczniowskie są nieczynne do 31.10.2020. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia – do 31.10.2020.

 6. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk.

 7. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach (zgodnie z przydziałem sal).

 8. W miarę możliwości uczniowie w czasie przerw przebywają w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają zajęcia lub w wyznaczonym do tego miejscu z zachowaniem dystansu.

 9. Uczniowie mają obowiązek w czasie przerw stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących.

 10. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w maseczki.

 11. Uczeń lub nauczyciel ma możliwość zakrywania nosa i ust (maseczka lub przyłbicą) podczas trwania lekcji, jeżeli uzna to za konieczne.

 12. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.

 13. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja zajęć wf odbywa się na salach gimnastycznych z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych.

 14. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.

 15. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).

 16. Uczniowie maja obowiązek zaopatrzyć się w drugie śniadanie przed rozpoczęciem lekcji, ponieważ nie ma możliwości wychodzenia poza teren szkoły w czasie przerw.

 17. Uczniów i pracowników obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.